+359 87 820 4223

Условия за ползване на сайта „Fenix Trucks Ltd.”

Уважаеми Клиенти, моля прочетете общите условия, които уточняват взаимоотношенията между Вас и сайта Fenix Trucks Ltd..

Общи положения

 1. Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне от Феникс Тракс ООД (ЕИК 200710828), наричанo по-долу ФИРМАТА, на собствения интернет сайт www.fenix.bg (САЙТA), както и неговите поддомейни, за извършване на дистанциоона търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайт www.fenix.bg (САЙТA), както и неговите поддомейни, собственост на Феникс Тракс ООД.
 2. Страни по настоящия договор са Феникс Тракс ООД (ЕИК 200710828) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайтовете, управлявани от и собственост на фирмата.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.
  1. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайтовете на фирмата.
  2. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт
е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта;
Потребител
на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
Интерфейс
е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, чрез който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа
представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
Браузър
- компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка
(препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия
са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етикета или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система / Система
е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница
по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес (IP address)
е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола
е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име
е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил
е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от www.fenix.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Феникс Тракс ООД.
Публичен потребителски профил
е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Феникс Тракс ООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.
Случайно събитие
е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт/сайт (website)
е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Клиент
- всички потребители на сайтовете, които са извършили и успешно са приключили процеса по регистрация за достъп до тях.

Предмет на договора

 1. Феникс Тракс ООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал чрез интернет сайта си www.fenix.bg, негови поддомейни или други домейни, собственост на и управлявани от Феникс Тракс ООД, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.
 2. Феникс Тракс ООД не носи отговорност при следните случаи:
  • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  • Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайтовете на Феникс Тракс ООД, независещи от екипа на същите.
 3. Потребителите се съгласяват, че информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

Защита на лични данни

 1. Феникс Тракс ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, Феникс Тракс ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 4. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Феникс Тракс ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 5. Феникс Тракс ООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Феникс Тракс ООД.
 6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Феникс Тракс ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от Феникс Тракс ООД за целите на директния маркетинг.
 7. Феникс Тракс ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
  1. е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. други посочени в закона случаи.

Цени и Наличности

 1. Всички посочени в настоящия сайт цени са в Български лева без включен ДДС. В случай, че артикул има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите (цвят, обем). Феникс Тракс ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат за информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, когато е извършено запитване, за неактуализирана информация на сайта, свързана с артикулите. Част от информацията, публикувана в настоящия уебсайт е възможно да се отнася до артикули, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка.
 2. На всяка страница на артикул, включен в настоящия уебсайт и/или електронен магазин към него, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на артикула и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите. Феникс Тракс ООД не носи никаква отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. Феникс Тракс ООД запазва правото да променя цените, посочени в настоящия уебсайт по свое усмотрение по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това потребителите.
 4. Системата на сайта на Феникс Тракс ООД отразява наличности на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани от наличност. При всички случаи, оператор на Феникс Тракс ООД потвърждава наличността на артикулите.

Техническа консултация

 1. Феникс Тракс ООД работи в близко сътрудничество със своите клиенти. Клиентите на фирмата могат да разчитат на фирмата за съвет или консултация за всеки артикул, предлаган на настоящия сайт и неговото приложение на телефон 0878 207 206 /според тарифите на оператора/.

Авторски права, сродни права и ограничения, свързани с тях

 1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на настоящия сайт за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Феникс Тракс ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на настоящия сайт. Забранява се изрично материалите, публикувани на настоящия уебсайт да бъдат копирани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от потребителите.
 2. Феникс Тракс ООД запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на настоящия уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията.
 3. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Феникс Тракс ООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора/правоносителя на стоката.
 4. За удобство на потребителите, на настоящия сайт е възможно да се съдържат препратки към други сайтове, собственост на трети лица. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от Феникс Тракс ООД и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
 5. Феникс Тракс ООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

Спорове и жалби

 1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Допълнителни условия

 1. Феникс Тракс ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на настоящия сайт е изричното съгласие на потребителя с направените промени.
 2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Последно обновяване: 9 май 2018

© 2017 - 2024 Fenix Trucks Ltd.